SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP CAO CẤP

SÀN GỖ ĐỨC – SÀN GỖ WINEO

Sàn gỗ WINEO 500 bản vừa V4 - 8mm

Sàn gỗ WINEO 46-SV4

Kích thước: 8x 160x 1380mm
335.000 /m2

Sàn gỗ WINEO 500 bản vừa V4 - 8mm

Sàn gỗ WINEO 43-SV4

Kích thước: 8x 160x 1380mm
335.000 /m2

Sàn gỗ WINEO 500 bản to 8mm

Sàn gỗ WINEO 33-M

Kích thước: 8x 194x 1286mm
305.000 /m2

Sàn gỗ WINEO 500 bản to 8mm

Sàn gỗ WINEO 29-M

Kích thước: 8x 194x 1286mm
305.000 /m2

Sàn gỗ WINEO 500 bản to 8mm

Sàn gỗ WINEO 28-M

Kích thước: 8x 194x 1286mm
305.000 /m2

Sàn gỗ WINEO 500 bản dài V4 - 10mm

Sàn gỗ WINEO 66-XLV4

Kích thước: 10x 195x 1845mm
435.000 /m2

Sàn gỗ WINEO 500 bản dài V4 - 10mm

Sàn gỗ WINEO 45-XLV4

Kích thước: 10x 195x 1845mm
Đánh giá 5.00 trên 5
435.000 /m2

Sàn gỗ WINEO 500 bản dài V4 - 10mm

Sàn gỗ WINEO LA063-XLV4

Kích thước: 10x 195x 1845mm
Đánh giá 5.00 trên 5
435.000 /m2

SÀN GỖ MALAYSIA – SÀN GỖ JANMI

Sàn gỗ janmi 12mm bản nhỏ

Sàn gỗ JANMI W12 – 12mm bản nhỏ

Kích thước: 12x 115x 1283mm
465.000 /m2

Sàn gỗ Janmi 8mm Ac4

Sàn gỗ JANMI P13

Kích thước: 8x 193x 1283mm
290.000 /m2

Sàn gỗ Janmi 12mm bản to

Sàn gỗ JANMI O39 – 12mm

Kích thước: 8x 193x 1283mm
395.000 /m2

Sàn gỗ Janmi 12mm bản to

Sàn gỗ JANMI W14 – 12mm

Kích thước: 12x 193x 1283mm
395.000 /m2

Sàn gỗ Janmi 12mm bản to

Sàn gỗ JANMI T11 – 12mm

Kích thước: 12x 193x 1283mm
395.000 /m2

Sàn gỗ Janmi 12mm bản to

Sàn gỗ JANMI AC21 – 12mm

Kích thước: 12x 193x 1283mm
395.000 /m2

Sàn gỗ janmi 12mm bản nhỏ

Sàn gỗ JANMI P13 – 12mm

Kích thước: 12x 115x 1283mm
465.000 /m2

Sàn gỗ janmi 12mm bản nhỏ

Sàn gỗ JANMI O116 – 12mm

Kích thước: 12x 115x 1283mm
465.000 /m2

SÀN GỖ MALAYSIA – SÀN GỖ WOODMAN

Sàn gỗ woodman 8mm

Sàn gỗ WOODMAN W14

Kích thước: 8x 193x 1283mm
285.000 /m2

Sàn gỗ woodman 8mm

Sàn gỗ WOODMAN W25

Kích thước: 8x 193x 1283mm
285.000 /m2
Khuyến mãi!

Sàn gỗ woodman 8mm

Sàn gỗ WOODMAN P13

Kích thước: 8x 193x 1283mm
260.000  250.000 /m2
Khuyến mãi!

Sàn gỗ woodman 8mm

Sàn gỗ WOODMAN O127

Kích thước: 8x 193x 1283mm
Đánh giá 5.00 trên 5
285.000  250.000 /m2

Sàn gỗ woodman 8mm

Sàn gỗ WOODMAN O119

Kích thước: 8x 193x 1283mm
285.000 /m2

Sàn gỗ woodman 8mm

Sàn gỗ WOODMAN O39

Kích thước: 8x 193x 1283mm
285.000 /m2

Sàn gỗ woodman 8mm

Sàn gỗ WOODMAN O121

Kích thước: 8x 193x 1283mm
285.000 /m2

Sàn gỗ woodman 8mm

Sàn gỗ WOODMAN T18

Kích thước: 8x 193x 1283mm
285.000 /m2

SÀN GỖ THÁI LAN – SÀN GỖ THAIGREEN

Kích thước: 8x 198x 1210mm
220.000 /m2
Kích thước: 12x 198x 1210mm
268.000 /m2
Kích thước: 12x 195x 1210mm
268.000 /m2
Kích thước: 12x 198x 1210mm
268.000 /m2

Sàn gỗ ThaiGreen

Sàn gỗ ThaiGreen O102

Kích thước: 8x 195x 1210mm
205.000 /m2

Sàn gỗ ThaiGreen

Sàn gỗ ThaiGreen M103

Kích thước: 8x 195x 1210mm
205.000 /m2
Kích thước: 12x 128x 1210mm
278.000 /m2
Kích thước: 12x 128x 1210mm
278.000 /m2

SÀN GỖ VIỆT NAM – SÀN GỖ FLORTON

Kích thước: 8x 198x 1210mm
220.000 /m2
Kích thước: 12x 198x 1210mm
268.000 /m2
Kích thước: 12x 195x 1210mm
268.000 /m2
Kích thước: 12x 198x 1210mm
268.000 /m2

Sàn gỗ ThaiGreen

Sàn gỗ ThaiGreen O102

Kích thước: 8x 195x 1210mm
205.000 /m2

Sàn gỗ ThaiGreen

Sàn gỗ ThaiGreen M103

Kích thước: 8x 195x 1210mm
205.000 /m2
Kích thước: 12x 128x 1210mm
278.000 /m2
Kích thước: 12x 128x 1210mm
278.000 /m2

SÀN GỖ TỰ NHIÊN CAO CẤP

SÀN GỖ GIÁNG HƯƠNG

Kích thước: 15x 90x 1850mm
275.000 /M dài

Sàn gỗ Giáng Hương

Sàn gỗ Giáng Hương FJL

Kích thước: 15x 90-150x 1830mm
1.250.000 /m2

Sàn gỗ Giáng Hương

Sàn gỗ Giáng Hương FJ

Kích thước: 15x 90-150x 1830mm
1.250.000 /m2

Sàn gỗ Giáng Hương

Sàn gỗ Giáng Hương xương cá

Kích thước: 15x 90x 450-900mm
1.250.000 /m2

Sàn gỗ Giáng Hương

Sàn gỗ Giáng Hương 1050 x 90mm

Kích thước: 15x 90x 1050mm
1.700.000 /m2

Sàn gỗ Giáng Hương

Sàn gỗ Giáng Hương 600 x 120mm

Kích thước: 15x 120x 600mm
1.550.000 /m2

Sàn gỗ Giáng Hương

Sàn gỗ Giáng Hương 750 x 90mm

Kích thước: 15x 90x 750mm
1.600.000 /m2

Sàn gỗ Giáng Hương

Sàn gỗ Giáng Hương 750 x 120mm

Kích thước: 15x 120x 750mm
1.650.000 /m2

SÀN GỖ CHIU LIU

Sàn gỗ Chiu Liu

Sàn gỗ Chiu Liu 900 x 120mm

Kích thước: 15x 120x 900mm
1.180.000 /m2

Sàn gỗ Chiu Liu

Sàn gỗ Chiu Liu 750 x 90mm

Kích thước: 15x 90x 750mm
1.020.000 /m2

Sàn gỗ Chiu Liu

Sàn gỗ Chiu Liu 750 x 120mm

Kích thước: 15x 120x 750mm
1.070.000 /m2

Sàn gỗ Chiu Liu

Sàn gỗ Chiu Liu 900 x 90mm

Kích thước: 15x 90x 900mm
1.050.000 /m2

Sàn gỗ Chiu Liu

Sàn gỗ Chiu Liu 600 x 120mm

Kích thước: 15x 120x 600mm
1.040.000 /m2

Sàn gỗ Chiu Liu

Sàn gỗ Chiu Liu 600 x 90mm

Kích thước: 15x 90x 600mm
990.000 /m2

SÀN GỖ CĂM XE

Sàn gỗ Căm xe

Sàn gỗ Căm Xe FJ và FJL

Kích thước: 15x 90x 1830mm
750.000 /m2
Kích thước: 15x 90x 900mm
770.000 /m2

Sàn gỗ Căm xe

Sàn gỗ Căm Xe 900 x 90mm

Kích thước: 15x 90x 900mm
890.000 /m2
Kích thước: 15x 120x 900mm
940.000 /m2
Kích thước: 15x 120x 600mm
900.000 /m2

Sàn gỗ Căm xe

Sàn gỗ Căm Xe 750 x 90mm

Kích thước: 15x 90x 750mm
870.000 /m2
Kích thước: 15x 120x 750mm
920.000 /m2

Sàn gỗ Căm xe

Sàn gỗ Căm Xe 600 x 90mm

Kích thước: 15x 90x 600mm
850.000 /m2

SÀN NHỰA

SÀN NHỰA RAILFLEX

Sàn nhựa hèm khóa Railflex 4.2mm

Sàn nhựa hèm khóa Railflex RF403

Kích thước: 4x 152x 914mm
350.000 /m2

Sàn nhựa hèm khóa Railflex 4.2mm

Sàn nhựa hèm khóa Railflex RF404

Kích thước: 4x 152x 914mm
350.000 /m2

Sàn nhựa hèm khóa Railflex 4.2mm

Sàn nhựa hèm khóa Railflex RF409

Kích thước: 4x 152x 914mm
350.000 /m2

Sàn nhựa hèm khóa Railflex 4.2mm

Sàn nhựa hèm khóa Railflex RF420

Kích thước: 4x 152x 914mm
350.000 /m2

Sàn nhựa hèm khóa Railflex 4.2mm

Sàn nhựa hèm khóa Railflex RF422

Kích thước: 4x 152x 914mm
350.000 /m2

Sàn nhựa hèm khóa RailFlex 5mm

Sàn nhựa hèm khóa Railflex RF501

Kích thước: 5x 177x 1219mm
415.000 /m2

Sàn nhựa hèm khóa RailFlex 5mm

Sàn nhựa hèm khóa Railflex RF502

Kích thước: 5x 177x 1219mm
415.000 /m2

Sàn nhựa dán keo Railflex

Sàn nhựa dán keo Railflex RF303

Kích thước: 3x 152x 914mm
165.000 /m2

SÀN NHỰA HÈM KHÓA MINES

Sàn nhựa hèm khóa mines

Sàn Nhựa Mines M803

Kích thước: 4x 152.4x 914.4mm
295.000 /m2

Sàn nhựa hèm khóa mines

Sàn Nhựa Mines M801

Kích thước: 4x 152.4x 914.4mm
295.000 /m2

Sàn nhựa hèm khóa mines

Sàn Nhựa Mines M802

Kích thước: 4x 152.4x 914.4mm
295.000 /m2

Sàn nhựa hèm khóa mines

Sàn Nhựa Mines M804

Kích thước: 4x 152.4x 914.4mm
295.000 /m2

SÀN NHỰA GALAXY

Kích thước: 6x 145x 1220mm
395.000 
Kích thước: 6x 145x 1220mm
395.000 
Kích thước: 6x 145x 1220mm
395.000 
Kích thước: 6x 145x 1220mm
395.000 
Kích thước: 6x 145x 1220mm
395.000 
Kích thước: 10x 148x 1220mm
455.000 
Kích thước: 10x 148x 1220mm
455.000 
Kích thước: 10x 148x 1220mm
455.000 

NỘI THẤT CAO CẤP

GIẤY DÁN TƯỜNG

Giấy dán tường Zinnia

Giấy dán tường Zinnia ZN001-1

Kích thước: x 1060x 15600mm
1.300.000 

Giấy dán tường Zinnia

Giấy dán tường Zinnia ZN002-1

Kích thước: x 1060x 15600mm
1.300.000 

Giấy dán tường Zinnia

Giấy dán tường Zinnia ZN003-1

Kích thước: x 1060x 15600mm
1.300.000 

Giấy dán tường Zinnia

Giấy dán tường Zinnia ZN004-1

Kích thước: x 1060x 15600mm
1.300.000 

Giấy dán tường Zinnia

Giấy dán tường Zinnia ZN004-4

Kích thước: x 1060x 15600mm
1.300.000 

Giấy dán tường Zinnia

Giấy dán tường Zinnia ZN004-6

Kích thước: x 1060x 15600mm
1.300.000 

Giấy dán tường Zinnia

Giấy dán tường Zinnia ZN004-7

Kích thước: x 1060x 15600mm
1.300.000 

Giấy dán tường Zinnia

Giấy dán tường Zinnia ZN007-2

Kích thước: x 1060x 15600mm
1.300.000 

ỐP TƯỜNG TRONG NHÀ

Ốp tường Dongwha vân bê tông

Ốp tường Dongwha Modern Concrete A00G – 90mm

Kích thước: 9x 90x 790mm
625.000 /m2

Ốp tường Dongwha vân bê tông

Ốp tường Dongwha Modern Concrete A00G – 325mm

Kích thước: 9x 325x 790mm
575.000 /m2

Ốp tường Dongwha vân bê tông

Ốp tường Dongwha Modern Concrete A009 – 90mm

Kích thước: 9x 90x 790mm
625.000 /m2

Ốp tường Dongwha vân bê tông

Ốp tường Dongwha Modern Concrete A009 – 325mm

Kích thước: 9x 325x 790mm
575.000 /m2

Ốp tường Dongwha vân sợi vải

Ốp tường Dongwha Simple Solid Fabric A007 – 325mm

Kích thước: 9x 325x 790mm
575.000 /m2

Ốp tường Dongwha vân sợi vải

Ốp tường Dongwha Simple Solid Fabric A007 – 90mm

Kích thước: 9x 90x 790mm
625.000 /m2

Ốp tường Dongwha vân sợi vải

Ốp tường Dongwha Simple Solid Fabric A008 – 90mm

Kích thước: 9x 90x 790mm
625.000 /m2

Ốp tường Dongwha vân sợi vải

Ốp tường Dongwha Simple Solid Fabric A008 – 325mm

Kích thước: 9x 325x 790mm
575.000 /m2

ỐP TRẦN TRONG NHÀ

Kích thước: 16x 65x mm
82.000 /M dài
Kích thước: 16x 68x mm
118.000 /M dài
Kích thước: 25x 68x mm
135.000 /M dài
Kích thước: 10x 70x mm
71.000 /M dài
Kích thước: 15x 96x mm
107.000 /M dài
Kích thước: 12x 100x mm
107.000 /M dài
Kích thước: 8x 124x mm
118.000 /M dài
Kích thước: 10x 248x mm
196.000 /M dài

NGOẠI THẤT CAO CẤP

Kích thước: 36x 152x 2200mm
138.000 /M dài
Kích thước: 25x 140x 2200mm
165.000 /M dài
Kích thước: 10x 151x 2200mm
90.000 /M dài
Kích thước: 22.5x 143x 2200mm
160.000 /M dài
Kích thước: 21x 300x 300mm
60.000 /Viên
Kích thước: 21x 300x 300mm
90.000 /Viên

Sàn gỗ TimberMan

Thanh lam TimberMan TM32K80

Kích thước: 32x 80x 2200mm
80.000 /M dài

Sàn gỗ TimberMan

Thanh ốp TimberMan TM70K12

Kích thước: 12x 70x 2200mm
45.000 /M dài
Kích thước: 28x 250x mm
364.000 /M dài
Kích thước: 12x 400x mm
500.000 /M dài
Kích thước: 28x 315x mm
482.000 /M dài
Kích thước: 12x 252x mm
286.000 /M dài
Kích thước: 35x 250x mm
575.000 /M dài
Kích thước: 28x 250x mm
314.000 /M dài
Kích thước: 20x 250x mm
303.000 /M dài
Kích thước: 18x 250x mm
491.000 /M dài

Sàn gỗ Awood

Cột AWOOD P120x120

Kích thước: 120x 120x 2200mm
265.000 /M dài
Kích thước: 120x 120x 2200mm

Giàn hoa ngoài trời

Giàn hoa ban công AWOOD

Kích thước: x x mm
1.800.000 

Giàn hoa ngoài trời

Giàn hoa công viên AWOOD

Kích thước: x x mm
1.800.000 
Kích thước: x x mm
13.500.000 

Giàn hoa ngoài trời

Giàn hoa gỗ nhựa AWOOD

Kích thước: x x mm
1.800.000 
Kích thước: x x mm
1.800.000 

Giàn hoa ngoài trời

Giàn hoa gỗ nhựa ngoài trời

Kích thước: x x mm
1.800.000 

Sàn gỗ Awood

Cột AWOOD P120x120

Kích thước: 120x 120x 2200mm
265.000 /M dài

Hàng rào ngoài trời

Hàng rào gỗ nhựa màu cafe AWOOD

Kích thước: 1100x 1500x mm
1.700.000 
Kích thước: 1100x 1500x mm
1.800.000 

Hàng rào ngoài trời

Hàng rào ngoài trời AWOOD

Kích thước: x x mm
1.200.000 

Hàng rào ngoài trời

Hàng rào ngoài trời AWOOD AW01

Kích thước: x x mm
1.200.000 

Hàng rào ngoài trời

Hàng rào ngoài trời AWOOD AW02

Kích thước: x x mm
1.200.000 

Hàng rào ngoài trời

Hàng rào ngoài trời AWOOD AW03

Kích thước: x x mm
1.200.000 

Hàng rào ngoài trời

Hàng rào ngoài trời AWOOD AW04

Kích thước: x x mm
1.200.000 
Kích thước: 140x 730x 730mm
750.000 
Kích thước: 490x 470x 470mm
1.200.000 
Kích thước: x x mm

Chậu hoa gỗ

Chậu Hoa Gỗ Awood

Kích thước: x x mm
Kích thước: x x mm

Chậu hoa gỗ

Chậu Hoa Sân Vườn

Kích thước: x x mm
Kích thước: x x mm

Bàn ghế ngoài trời

Ghế băng tựa lưng hoa văn TBG01

Kích thước: 430x 780x 1200mm
4.600.000 /Bộ
Kích thước: 430x 780x 1500mm
5.500.000 /Bộ
Kích thước: 400x 430x 1500mm
5.500.000 /Bộ

Bàn ghế ngoài trời

Bàn ghế ngoài trời vuông TB06

Kích thước: x x mm
2.500.000 /Bộ
Kích thước: 430x 780x 1500mm
4.400.000 /Bộ

Bàn ghế ngoài trời

Bàn ghế ngoài trời vuông TB05

Kích thước: x x mm
2.500.000 /Bộ

Bàn ghế ngoài trời

Ghế gỗ ngoài trời GH06

Kích thước: x x mm
Kích thước: x x mm